Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský vzdelávací program


S ALEJKOU KU VZDELANIU

Názov ŠVP: gymnázium
Názov ŠkVP: S Alejkou ku vzdelaniu
Stupeň vzdelania: ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 8 rokov
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: slovenský
Druh školy: štátna
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Dátum schválenia: 30. 08. 2017
Platnosť dokumentu: V školskom roku 2017/2018 platí pre žiakov 4. ročníka a 8. ročníka osemročného štúdia.

(viac info)

Sponzori