Gymnázium, Alejová 1, Košice

Inovovaný školský vzdelávací program

S ALEJKOU KU VZDELANIU

Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre gymnáziá schválený MŠVVaŠ SR pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1. 09. 2015
Názov ŠkVP: S Alejkou ku vzdelaniu
Stupeň vzdelania: ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 8 rokov
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: slovenský
Druh školy: štátna
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Dátum schválenia: 30. 08. 2016
Platnosť dokumentu: V školskom roku 2016/2017 platí pre žiakov 1. až 2. ročníka a 5. až 6. ročníka osemročného štúdia. 

(viac info)

Sponzori