Gymnázium, Alejová 1, Košice

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku


Na stretnutí RODIČOVSKÉHO ZHROMAŽDENIA bol väčšinou hlasov odsúhlasený príspevok do Rady rodičovského združenia v školskom roku 2016/2017 vo výške:
35 € pre žiakov prímy A, prímy B a I. A,
25 € pre žiakov maturitných tried,
30 € pre žiakov ostatných tried.
Tento poplatok je pre niektorých žiakov navýšený o príspevok na činnosť záujmových útvarov podľa pokynov triednych dôverníkov a triednych učiteľov.
Pri dvoch deťoch na škole platí druhé dieťa 25 €, tretie dieťa platí 20 €.

Túto sumu prosíme zaplatiť najneskôr do 31. októbra 2016 a to priamou formou do rúk triedneho učiteľa alebo bezhotovostným bankovým prevodom na účet združenia:

IBAN:     SK40 1100 0000 0026 2706 5237
BIC:  TATRSKBX

DÔLEŽITÉ:
variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
správa pre prijímateľa: trieda + priezvisko dieťaťa

PRÍKLAD:
Júlia Priezvisková chodí do kvinty B.
V správe pre prijímateľa bude uvedené: KVI B - Priezvisková
Vždy prosíme uviesť triedu ako prvú a až potom pridať meno.

OZNAČENIE TRIED

osemročné štúdium
príma A - PRI A
príma B - PRI B
sekunda A- SEK A
sekunda B - SEK B
sekunda C - SEK C
tercia A - TER A
tercia B - TER B
kvarta A - KVA A
kvarta B - KVA B
kvinta A - KVI A
kvinta B - KVI B
sexta - SEX
septima A - SEP A
septima B - SEP B

štvorročné štúdium
I. A
II. A
III. A
III. B
IV. A
IV. B
IV. C

Po zaplatení príspevku (či už v hotovosti alebo bankovým prevodom) prosíme rodičov, aby triednemu učiteľovi vrátili podpísaný lístok s uvedením zaplatenej sumy.

Za spoluprácu a dodržanie termínu VOPRED SRDEČNE ĎAKUJEME.

Sponzori