Gymnázium, Alejová 1, Košice

Termíny EČ a PFIČ MS

 

EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 14. 03. - 17. 03. 2017. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM  www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Administrátormi testov budú učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS, a nemali by to byť ich triedni učitelia.

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia PMK a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda ŠMK.

V prípade malého počtu maturujúcich žiakov (menej ako 12) z niektorého predmetu môže príslušný OŠ OÚ odporučiť školám vytvoriť spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS. NÚCEM odporúča, aby spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS vytvárali aj spojené školy, školy so spoločným riaditeľom, prípadne aj školy sídliace v jednej budove.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2017
14. 03. 2017 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
15. 03. 2017 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
16. 03. 2017 (štvrtok) – matematika
17. 03. 2017 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 04. 04. - 07. 04. 2017. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 05. 09. - 08. 09. 2017. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Sponzori