Gymnázium, Alejová 1, Košice

Voľné pracovné miesto
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii školský psychológ s nástupom od 01. 09. 2017.
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 01. 09. 2017: odborný zamestnanec – školský psychológ

Úväzok: 12 hodín týždenne
Pozícia: odborný zamestnanec – školský psychológ
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
Dátum predpokladaného nástupu: 01. 09. 2017
Kontakt: gymnazium.alejova@galeje.sk, 055 / 729 66 86

Kvalifikačné predpoklady:
kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
• aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 15. 08. 2017 na riaditeľstvo školy.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.
PhDr. Ľubomír SOBEK, v. r.
riaditeľ školy

Sponzori